Eğitim Politikaları Başkanlığı

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

16 Tem 2020

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK'ün internet sayfasından da yönetmeliğe ilişkin, "YÖK'ten araştırmanın önünü açacak ve kamu kaynağının kontrolünü sağlayacak yeni düzenlemeler" başlığıyla bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, yönetmelik sürecinde başta araştırma üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörleriyle YÖK'te toplantılar gerçekleştirildi.

Yönetmeliğe son hali, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşleri alınarak verildi. Böylece BAP Yönetmeliği'nde birçok köklü değişiklik gerçekleştirildi.

Proje değerlendirmesinin niteliğinin artırılması amacıyla yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ücret ödenebilecek.

Görevlendirilen uzmana, 10000 gösterge rakamının ilgili yılın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücret ödenebilecek. Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir yılda 6'yı geçemeyecek.

Ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına BAP kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek. BAP kaynaklarından ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde 30'unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkı verilebilecek.

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla 6 aya kadar devam ettirilebilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon tarafından belirlenecek.

Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS'e girilecek.

YÖKSİS'e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne ait olacak. Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulacak.

Özel hesaptaki öz gelirler ile hazine yardımı kapsamında sağlanan tutarlar, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Bu şekilde elde edilen nemalar, kaynağı ile ilişkilendirilerek özel hesaba gelir kaydedilecek.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #MEVZUAT DEĞIŞIKLIĞI

SONRAKİ HABER

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

16 Tem 2020